වියාපාරයකට සුදුසු කඩකාමර දෙකක් බදු ද

Published by Sarath chandra 2019-10-04 14:10:25 Kurunegala, Kurunegala

Negotiable

කුරුණැගල මාස්පොත කීනගස්පිටිය මාර්ගයේ ඕනෑම වියාපාරයකට සුදුසු කඩකාමර දෙකක් බදු දීමට තිබේ,\\r\\nවිමසන්න- 0702228080 මනෝජ්\\r\\n\\r\\n

Contact

Commercial Property
Property Type : Shop
Size (S.F) : 216
Address : නො. 450/14 පෑල්ලන්දෙනිය පාර චන්ද්‍රානි වත්ත මාස්පොත කුරුණෑගල
For rent
Kurunegala, Kurunegala
Save ad as favorite
Ad ID : 2782
views : 170

Do you need advertise with us?

Advertise with us