අනුරාධපුර නුවර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා

Published by Champika 2019-05-04 16:05:27 Anuradhapura, Anuradhapura

Rs 55,000

පාරෙ වතුර ,ලිද ,ව්දුලිය,වට තාප්ප,පරන ගෙදර ,පලතුරු පැල ,පිටුපස වැවට මුහුණලා ,කඩකාමර 2 වැඩ ඉවර නැති හොටලයකට වඩාත්ම සුදුසු කොටස් කර හො ව්කිනෙ.(පර්චස් ඵ්කක් 55000) මුදල සාකච්ඡා කර ගතහැක

Contact

Land
Land Type : Commercial
Land Size : ප Perches
Address : ගල්කුලම ,අනුරාධපුර
For rent
Anuradhapura, Anuradhapura
Save ad as favorite
Ad ID : 1883
views : 629

Do you need advertise with us?

Advertise with us