පානදුර ගල්තුඩේ නවීන පන්නයේ නිවසක් වි

Published by Bandara 2020-12-14 13:12:51 Kalutara, Panadura

Rs 5,500,000

පානදුර ගල්තුඩේ නවීන පන්නයට සාදන ලද නිවස සහිත පර්චස් 12.61ක ඉඩම විකිණීමට තිබේ. බස් ධාවනය වන මාර්ගයට මුහුණලා ඇත.

නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි. ඉඩම් හිමිගේ නමට සහිත විදුලි, නලජල පහසුකම් ඇත. මේ දක්වා නිවැරදි ලෙස වරිපනම් ගෙවා තිබේ. නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි අංග සම්පූර්ණ නිවසකි. 

පානදුර නගරයට 3km
වර්ග අඩි 1500
නිදන කාමර 03
සාලය
කෑම කාමරය 
මුලුතැන්ගෙය 
පිටත මුලුතැන්ගෙය 
නාන කාමරය 
සේවක වැසිකිළිය 

ඉක්මනින් විකිණේ. බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක. අත්පිට මුදලට පමණයි.

දුරකථන අංක - බණ්ඩාර 0703800652, 0752798425

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 12.61 Perches
Address : Samagi Mawatha, Panadura
For sell
Kalutara, Panadura
Save ad as favorite
Ad ID : 4217
views : 393

Do you need advertise with us?

Advertise with us