රාගම පොඩිවීකුඹුර ,(ජය ශ්‍රී ගම පාර)

Published by Sameera Fernando 2020-09-14 10:09:00 Gampaha, Ragama

Rs 390,000

රාගම , පොඩිවීකුඹුර ( ජය ශ්‍රි ගම පාර) පචස් 23 ක ඉඩමක් විවිකිණීමට තිබේ.
අඩි 10ක පාරක් ඇත. පචස් 1ක් රුපියල් 390,000කි.
0771116866

Contact

Land
Land Type : Residential
Land Size : 23 Perches
Address : 433/R, පොඩිවීකුඹුර ,රාගම
For sell
Gampaha, Ragama
Save ad as favorite
Ad ID : 3739
views : 113

Do you need advertise with us?

Advertise with us