සොලර් පද්දති ඔබේ විදුලි බිල අනුව

Published by janakapriya Balasuriya 2019-05-18 18:05:21 Gampaha, Ganemulla

Rs 185,000

වසර 130කට වැඩි ජනතා විශ්වාසය දිනු සමාගමකින් ඔබේ ජිවිත කාලයටම ඔබින සොලර් විදුලි පද්දතියක් ගන්න අප අමතන්න. ලංකාවේ ඕනෙම තැනක සවි කිරීම බාරගනු ලැබේ.

Contact

Other Electronics
Condition : New
For sell
Gampaha, Ganemulla
Save ad as favorite
Ad ID : 1960
views : 407

Do you need advertise with us?

Advertise with us