පාවිච්ච් කල සෝෆා සෙට් දෙකක් අඩු මිලට

Published by Sisira Epa 2021-02-14 19:02:54 Galle, Galle

Rs 25,000

දම් පාට සෝෆා සෙට් එක මාස 11ක් පාවිච්ච් කර ඇත. ඉතාම හොද තත්වයේ පවතී. දුඹුරු පාට සෝෆා සෙට් එක වසර කිහිපයක් පාවිච්චි කර ඇත. එහි එක පුටුවක කවරයේ ඉතා සුලු ඉරුමක් පවතී. සෙටි දෙකම එකවර විකුණනු ලැබේ. ඉතාම අඩු මිලකි. සෝෆා ව්‍යාපාරය කරන අයෙකුට නැවත විකුණා හොද ලාභයක් උපාය ගත හැකිය. ඉක්මනින් අමතන්න.

Contact

Furniture
Item Condition : Used
Item Type : Living room
For sell
Galle, Galle
Save ad as favorite
Ad ID : 4425
views : 324

Do you need advertise with us?

Advertise with us