කුඩා ඇනෙක්ස් එකක් කුලියට දීමට ඇත.

Published by Wickramasinghe 2020-12-27 07:12:24 Ratnapura, Ratnapura

Negotiable

රත්නපුර-කුරුවිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ මලංගම හන්දියේ පිහිටා ඇත.

රත්නපුර නගරයට 7km
රත්නපුර නවනගරයට 4km
සීවලි මධ්‍ය විද්‍යාලයට 3km

Contact

Houses
Size (S.F) : 600
Bed Rooms : 1
Bath Rooms : 1
Address : No.54,Malangama, Ratnapura
For rent
Ratnapura, Ratnapura
Save ad as favorite
Ad ID : 4274
views : 259

Do you need advertise with us?

Advertise with us