වියාපාරයකට සුදුසු කඩකාමර දෙකක් බදු දà·

Published by Sarath chandra 2019-10-04 14:10:25 Kurunegala, Kurunegala

Rs 10,000

කුරුණැගල මාස්පොත කීනගස්පිටිය මාර්ගයේ ඕනෑම වියාපාරයකට සුදුසු කඩකාමර දෙකක් සහ නෑවතීමට කාමරයක්බදු දීමට තිබේ, විමසන්න- 0702228080 මනෝජ්, මිස්කෝල්- or whatsapp 00971 562391613

Contact

Commercial Property
Property Type : Shop
Size (S.F) : 216
Address : නො. 450/14 පෑල්ලන්දෙනිය පාර මාස්පොත කුරුණෑගල
For rent
Kurunegala, Kurunegala
Save ad as favorite
Ad ID : 2782
views : 400

Do you need advertise with us?

Advertise with us