නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට කුඹුරු අක්කරයක්

Published by webmarklanka 2019-09-02 19:09:35 Galle, Batapola

Negotiable

ඇල්පිටිය, බද්දේගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ බටපොල උඩුවිල මංසන්දියට යාබදව
නිවස සහ ඉඩම පර්චස් 57, කුඹුරු අක්කර 01 සමග විකිණීමට.ජලය, විදුලිය ඇත.
රෝහලට, බස්නැවතුම් පලට, බටපොල නගරයට විනාඩි 5යි.
ප්‍රදාන පාසැල් 1km පමණ දුරින්.
ඉක්මණින් විකිණීමට.

Contact

Land
Land Type : Other
Land Size : 57 Perches
Address : uduvila, Batapola
For rent
Galle, Batapola
Save ad as favorite
Ad ID : 2547
views : 463

Do you need advertise with us?

Advertise with us