නවාතැන් පහසුකම් පුංචිබොරැල්ල - මරදාන

Published by jpmkumara 2020-02-14 20:02:15 Colombo, Colombo 10

Rs 8,500

නවාතැන් පහසුකම්, හෙදියන්, හෙද ශිෂ්‍යාවන්, වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවන්, ඉංජිනේරුවරියන්,විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාවන්, ආයුර්වේද වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවන්, වෛද්‍ය වෘතියේ කාර්යය මංඩල
පුංචිබොරැල්ල - මරදාන
076 30 40 111

Contact

Houses
Size (S.F) : 3000
Bed Rooms : 3
Bath Rooms : 3
Address : Mahindarama Rd, Maradana
For rent
Colombo, Colombo 10
Save ad as favorite
Ad ID : 3158
views : 335

Do you need advertise with us?

Advertise with us