ඉදිරියේ විකාශනයට නියමිත ඉතා ජනප්‍රිය

Published by Nimal Dayasiri 2021-03-30 11:03:56 Kurunegala, Polgahawela

Rs 1,000

ඉදිරියේ විකාශනයට නියමිත ඉතා ජනප්‍රිය ටෙලි නට්‍ය අතර පළ කිරීමට වෙළෙද දැන්වීම් අවශ්‍ය‍යි (රූපවාහිනී, අයි.ටී. එන්, රංගිරි චැනල සදහා). අඩුම ගාස්තු අපෙන් (නිමල් 0760119780, ජගත් 0702667639).

Contact

Services
Service Type : Media/entertainment
For sell
Kurunegala, Polgahawela
Save ad as favorite
Ad ID : 4583
views : 258

Do you need advertise with us?

Advertise with us