රත්මලාන පිරිවෙණ පාරේ ඇනෙක්ස් එකක් කු

Published by vipul 2020-08-12 00:08:10 Colombo, Ratmalana

Rs 22,000

රත්මලාන පිරිවෙණ පාරේ අංක 12/11 A, ගාලු පාරට ආසන්නව, ඉහළ මහලේ ඇනෙක්ස් එකක් කුළියට දීමට තිබේ .Main Hall , Big & Small 02 Bead Room , Kitchen , Attached Bathroom ,ජල ,විදුළි පහසුකම් වෙනම ඇත.මාස 04 ක අත්තිකාරම්.
විමසීම් 0716277625

Contact

Houses
Size (S.F) : 450
Bed Rooms : 2
Bath Rooms : 1
Address : No 12/11 A Pirivena Road Rathmalana
For rent
Colombo, Ratmalana
Save ad as favorite
Ad ID : 3568
views : 166

Do you need advertise with us?

Advertise with us